Inovatívny
závesný systém

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PLATNÉ OD 01.08.2011

Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydala obchodná spoločnosť SIKLA Slovensko s.r.o. so sídlom: Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava, IČO: 36 243 671, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I v odd. Sro a vl. č.: 29244/B (ďalej len „predávajúci“). Tieto VOP sú v súlade s ustanoveniami § 409 - 470 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v aktuálnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a tvoria nedeliteľnú súčasť všetkých kúpnych zmlúv uzavretých medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj tovarov a/alebo poskytovanie iných plnení, ktoré ponúka predávajúci, a to i v prípade ak nie sú ku kúpnej zmluve priložené. Na vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené kúpnou zmluvou alebo týmito VOP sa použijú ustanovenia § 409 - 470 Obchodného zákonníka.

I.
Všeobecné ustanovenia
1.    Tieto VOP sú záväzné pre celý zmluvný vzťah s predávajúcim. Odchýlky od týchto VOP a vedľajšie dojednania vyžadujú pre svoju platnosť písomnú formu. Odchylné zmluvné dojednania v kúpnej zmluve alebo v Rámcovej kúpnej zmluve majú prednosť pred VOP. Od písomnej formy vedľajších zmluvných dojednaní je možné upustiť len na základe písomnej dohody zmluvných strán. Tieto VOP platia aj v prípade, že kúpna zmluva je uzavretá postupom podľa ust. § 275 ods. 4 Obchodného zákonníka.
2.    Obchodné podmienky kupujúceho môžu byť súčasťou kúpnych zmlúv len v prípadoch, kedy bude na ne v písomnej kúpnej zmluve, podpísanej oboma zmluvnými stranami, odkázané a budú k nej priložené. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho a výslovného písomného súhlasu predávajúceho vylúčiť platnosť týchto VOP alebo ich časti.

II.
Uzavretie kúpnej zmluvy
1.    Ak na konkrétnu dodávku nebola uzavretá písomná kúpna zmluva podpísaná oboma zmluvnými stranami na jednej listine, dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy na základe písomnej objednávky kupujúceho, a to buď okamihom doručenia písomného potvrdenia objednávky predávajúcim alebo postupom podľa § 275 ods. 4 Obchodného zákonníka, t.j. vyjadrením súhlasu predávajúceho s objednávkou kupujúceho ako návrhom na uzavretie zmluvy prostredníctvom vykonania určitého úkonu, predovšetkým odoslaním tovaru bez upovedomenia kupujúceho. V tomto prípade je zmluva uzavretá okamihom, kedy predávajúci vykonal odoslanie tovaru kupujúcemu, pokiaľ ho vykonal pred uplynutím lehoty určenej na prijatie návrhu kupujúcim.
2.    Za písomnú formu objednávky a jej potvrdenia sa považuje aj dokument zaslaný faxom, prípadne emailom.
3.    Akékoľvek telefonické alebo ústne dojednania sú až do ich písomného potvrdenia predávajúcim nezáväzné.

III.
Telefonické objednávky a nákup cez e-katalóg
1.    Kupujúci si môže tovar objednať prostredníctvom Zákazníckeho servisu aj telefonicky na čísle, ktoré je uvedené na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci oznámi pracovníkovi predávajúceho údaje o tovare, ktorý si objednáva a zodpovie otázky pracovníka zákazníckeho servisu, ktoré sú zamerané na identifikáciu kupujúceho a dodanie objednaného tovaru (t.j. názov tovaru a jeho kód, adresu dodania tovaru, množstvo atď.). Pracovník zákazníckeho servisu na záver telefonického rozhovoru s kupujúcim, ústne potvrdí prijatie objednávky.
2.    V prípade objednávky cez e-katalóg dochádza k vzniku kúpnej zmluvy okamihom doručenia písomného elektronického potvrdenia objednávky predávajúcim, kupujúcemu. Zmluvné strany berú na vedomie, že takto uzavretá kúpna zmluva je účinná až okamihom prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

IV.
Cena
1.    V prípade, že predávajúci vo svojom písomnom potvrdení nestanoví výslovne dohodnutú výšku ceny, platí za dohodnutú cenu, cena uvedená v Cenníku predávajúceho a rabatovom liste, platných ku dňu potvrdenia zákazky.
2.    Ak nie je stanovené inak, cenou sa rozumie fakturovaná netto cena bez DPH v Euro a bez ceny za dopravu tovaru do miesta doručenia.
3.    V prípadoch, kedy kupujúci požaduje dopravu tovaru do miesta doručenia a nie sú výslovne dohodnuté podmienky doručovania, uvedie predávajúci výšku nákladov, ktoré budú účtované za dopravu v potvrdení objednávky, prípadne vyúčtuje kupujúcemu skutočné náklady na dopravu do miesta určenia podľa miesta určenia kupujúceho.
4.    Kupujúci sa zaväzuje k úhrade takto vyúčtovaných nákladov.

V.
Platobné podmienky
1.    Pokiaľ nie je stanovené inak, sú faktúry (daňové doklady) vystavené predávajúcim splatné do 30-tich dní odo dňa ich vystavenia.
2.    Faktúra je zaplatená dňom pripísania celej fakturovanej čiastky na účet predávajúceho.
3.    Pri úhrade vystavenej faktúry do 15 dní odo dňa jej vystavenia poskytuje predávajúci zľavu 3% z fakturovanej čiastky bez DPH za predpokladu, ak má kupujúci vysporiadané všetky svoje prvšie splatné záväzky voči predávajúcemu.

VI.
Dôsledky omeškania
1.    Ak je kupujúci v omeškaní s platením fakturovanej čiastky, je povinný platiť predávajúcemu z nezaplatenej sumy úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Zaplatením úrokov z omeškania nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody.
2.    V prípade ak bolo dohodnuté platenie formou inkasa zmenky alebo šeku, znáša s tým spojené výdavky (diskontné a zmenkové výdavky a pod.) kupujúci.
3.    V prípade omeškania s platením, alebo v prípade, že pohľadávka predávajúceho presiahne výšku úverového rámca, ktorý predávajúci poskytol kupujúcemu na základe osobitnej dohody, je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať za ďalšie dodávky platby vopred.
4.    Ak je kupujúci v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku, je predávajúci i bez predchádzajúceho písomného upozornenia oprávnený zastaviť ďalšie dodávky tovaru pre kupujúceho. Vznik omeškania predávajúceho s plnením je týmto vylúčený.
5.    Predávajúci je v omeškaní, pokiaľ svoj záväzok dodať kupujúcemu tovar nesplní v lehote, akosti alebo množstve podľa kúpnej zmluvy. Podrobnosti sú uvedené nižšie v týchto VOP.

VII.
Lehota a miesto plnenia
1.    Dodacie lehoty uvedené v Cenníku predávajúceho majú nezáväzný charakter a sú len orientačné. Lehota plnenia je vždy uvedená v kúpnej zmluve (potvrdenej objednávke).
2.    Miestom plnenia, ak nie je v kúpnej zmluve výslovne uvedené inak, je sídlo predávajúceho – Bratislava.
3.    Zaslanie tovaru kupujúcemu je vždy na náklady a riziko kupujúceho.
4.    Ak kupujúci po výzve predávajúceho neprevezme tovar a dodatočne ani nezruší svoju objednávku po obdržaní výzvy, ktorá mu bola doručená formou doporučenej listovej zásielky, resp. prostredníctvom elektronickej pošty, alebo pokiaľ kupujúci odmietne prevziať tovar z dôvodov spočívajúcich na jeho strane alebo bez uvedenia dôvodu, zaniká tým povinnosť predávajúceho odovzdať tovar kupujúcemu. V takomto prípade má predávajúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov.
5.    Ak kupujúci neprevezme tovar v stanovenej lehote a ani sa s predávajúcim nedohodne na náhradnom termíne prevzatia tovaru, má sa za to, že kupujúci odmietol prevziať tovar a povinnosť predávajúceho odovzdať tovar kupujúcemu týmto zaniká.
6.    Ak kupujúci predmet plnenia z dôvodov, ktoré vznikli na jeho strane (napr. nie je v dohodnutom termíne prítomná kupujúcim určená osoba alebo kupujúci nie je schopný uhradiť cenu tovaru) neprevezme, znáša náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru v plnej výške.

VIII.
Množstvo, akosť, vyhotovenie a obal tovaru
1.    Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve.
2.    Pri dodávke označovacích štítkov a samolepiacich fólií je prípustné nadmerné dodanie až do 10% objednaného množstva. Takéto nadmerné množstvo sa kupujúci zaväzuje prevziať i uhradiť.
3.    Ak zmluva neurčuje akosť alebo vyhotovenie tovaru, je predávajúci povinný dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve, alebo ak tento účel nie je v zmluve určený, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa.
4.    Ak sa má tovar dodať podľa vzorky alebo predlohy, je predávajúci povinný dodať tovar s vlastnosťami vzorky alebo predlohy, ktoré predložil kupujúcemu. Ak je rozpor medzi určením akosti alebo vyhotovením tovaru podľa tejto vzorky alebo predlohy a určením tovaru opísaným v kúpnej zmluve, je rozhodujúce určenie opísané v kúpnej zmluve.
5.    Ak zmluva neurčuje, ako sa má tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu, je predávajúci povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru.
6.    Obal tovaru nie je vratný.
7.    Minimálne objednávacie množstvo je jeden kus, ak nie je výslovne dohodnuté inak.
8.    Poštovné a balné, príp. prepravné je účtované spolu s kúpnou cenou tovaru. Výška poštovného, balného a prepravného je zverejnená na internetovej stránke predávajúceho. V prípade objednania dvoch alebo viacerých kusov zásielok platí kupujúci poštovné a balné za každú zaslanú zásielku samostatne.
9.    Predávajúci zasiela na území Slovenskej republiky tovar prostredníctvom dopravcu ako obchodný balík do 24 hodín po uskutočnení objednávky kupujúcim.
10.    Poštovné a balné sa neúčtuje pri objednaní tovaru nad 145 EUR.
11.    Obsahom každej zásielky je dodací list. Zmena v dopravnom subjekte (prepravcovi) je možná len na základe písomnej/elektronickej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. V takomto prípade sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu presnú kalkuláciu prepravných služieb.

IX.
Náležitosti objednávky
1.    Identifikácia kupujúceho prostredníctvom údajov:
•    obchodné meno,
•    adresa sídla alebo bydliska vrátane PSČ,
•    IČO, DRČ a IČ DPH
•    meno a priezvisko osoby zodpovednej za objednávku, telefónne a faxové
číslo, prípadne e-mailová adresa, na ktoré predávajúci potvrdzuje
objednávku a fakturuje cenu tovarov.
2.    Ak kupujúci požiada predávajúceho o zabezpečenie dopravy, je kupujúci povinný predávajúcemu poskytnúť presnú adresu miesta zaslania, vrátane PSČ a údajov týkajúcich sa kontaktnej osoby, najmä jej telefónneho čísla.
3.    Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu presnú identifikáciu osoby resp. viacerých osôb, ktoré sú zodpovedné za prevzatie tovaru v mieste jeho dodania, vrátane telefonických kontaktov. Daná osoba je povinná náležite preukázať svoju totožnosť a potvrdiť príjem tovaru na dodacom liste, prípadne uviesť do neho svoje výhrady. V prípadne neprítomnosti uvedenej osoby alebo jej neochoty splniť si uvedené povinnosti, resp. ak kupujúci nepoverí prevzatím tovaru inú osobu, nedôjde k odovzdaniu tovaru. Kupujúci bude o tejto skutočnosti náležite informovaný, pričom predávajúcemu vzniká právo na fakturovanie prestojov, prípadne ďalších účelne vynaložených nákladov.
4.    Kupujúci je povinný vo svojej objednávke presne označiť objednávaný materiál, najmä uviesť názov, rozmer, množstvo alebo objednávacie číslo uvedené v platnom Cenníku predávajúceho.
5.    Kupujúci prevezme vlastným odberom alebo dodávka tovaru na miesto určenia. Ak kupujúci zvolí dodávku na miesto určenia účtuje predávajúci podľa Cenníku predávajúceho dopravné, poštovné a balné.

X.
Poradenstvo
Za plánovacie a poradenské pokyny, pokyny k montáži a pod. preberá predávajúci zodpovednosť, len za podmienky, že kupujúceho s nimi oboznámil písomne, na základe jeho výzvy, a to len v prípade, pokiaľ je predávajúcemu známy zámer kupujúceho a dodaná potrebná dokumentácia.

XI.
Vady tovaru
1.    Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené v Čl. VII. VOP, má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru.
2.    Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z vyhlásenia predávajúceho vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť objednaného tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.
3.    Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa kúpnej zmluvy.
4.    Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté.
5.    Ak predávajúci dodá tovar so súhlasom kupujúceho pred dobou určenou na jeho dodanie, môže až do tejto doby dodať chýbajúcu časť alebo chýbajúce množstvo dodaného tovaru alebo dodať náhradný tovar za dodaný vadný tovar alebo vady dodaného tovaru opraviť, ak výkon tohto práva nespôsobí kupujúcemu neprimerané ťažkosti alebo neprimerané výdavky. Kupujúcemu je však zachovaný nárok na náhradu škody.
6.    Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri jeho prevzatí. Pri následnom doručení tovaru vykoná prehliadku tovaru kupujúci bezodkladne po doručení tovaru na miesto určenia.
7.    Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
8.    Právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní, ak kupujúci nepodá správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo
a) kupujúci vady zistil,
b) kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri
prehliadke, ktorú bol povinný uskutočniť, alebo
c) sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti,
najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru, prípadne od
dôjdenia tovaru do miesta určenia.

XII.
Záruka za akosť
1.    Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
2.    Predávajúci poskytuje na tovar záruku po dobu 24 mesiacov, a to na zachovanie obvyklých vlastností stanovených platnými slovenskými právnymi predpismi.
3.    Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na neodbornú inštaláciu, zaobchádzanie alebo obsluhu za podmienok, ktoré sú v rozpore s pokynmi výrobcu uvedenými v záručnom liste.
4.    Pri kúpe tovaru iného výrobcu platí záruka, akú poskytuje výrobca tovaru.
5.    Záruka platí iba za predpokladu:
•    dodržania odporúčaní predávajúceho týkajúcich sa vhodnosti použitia výrobku (podľa technického katalógu, resp. dokumentácie dodanej spolu s tovarom),
•    správneho skladovania a manipulácie s výrobkom,
•    správneho vykonania stavebných a montážnych prác, pri ktorých bude tovar použitý. Vada, ktorá by vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením do prevádzky, bude považovaná za vadu tovaru len v prípade, ak montáž alebo uvedenie do prevádzky bolo dohodnuté v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo ním poverenou osobou.
6.    Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania výrobku kupujúcim, prípadne dňom uvedeným v Záručnom liste.
7.    Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním.
8.    Ak je tovar predávaný so zníženou cenou, záruka sa nevzťahuje na vady, pre ktoré bola cena tovaru znížená.
9.    Záruka sa nevzťahuje na používaný tovar a predávajúci zodpovedá len za vady, ktoré existovali v čase prevzatia tovaru kupujúcim, ako aj za vady, na ktoré kupujúceho v čase prevzatia tovaru preukázateľným spôsobom neupozornil. Predávajúci nezodpovedá za vady použitého tovaru zodpovedajúce jeho opotrebeniu resp. užívaniu, ktoré mal tovar v čase prevzatia kupujúcim. Záručnú dobu dlhšiu ako ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo tieto VOP, poskytne výrobca alebo predávajúci samostatným vyhlásením v Záručnom liste, v ktorom uvedie podmienky a rozsah predĺženej záruky.
10.    Počas opravy pokazeného tovaru záručná doba neplynie.
11.    Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil svoje právo na reklamáciu. Taktiež je povinný vydať potvrdenie o vykonaní opravy ako aj o dobe jej trvania.
12.    Od okamihu prevzatia nového tovaru začína kupujúcemu plynúť nová záručná doba uvedená v novom Záručnom liste. Uvedené platí aj v prípade ak bola uskutočnená výmena súčiastky, na ktorú sa vzťahovala záruka.
13.    Záručný list odovzdá predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. Ak nie je doložený Záručný list, nahrádza ho Dodací list.

XIII.
Zodpovednosť za škodu
1.    Všetky výrobky predávajúceho sú certifikované podľa slovenských právnych predpisov a technických noriem platných na území Slovenskej republiky a predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že ním dodané výrobky zodpovedajú týmto predpisom.
2.    Zodpovednosť predávajúceho alebo kupujúceho za škodu vzniknuvšiu v príčinnej súvislosti s porušením záväzkového právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou vrátane podmienok vylučujúcich túto zodpovednosť sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

XIV.
Výhrada vlastníckeho práva, nebezpečenstvo škody na tovare
1.    Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy zostáva vo vlastníctve predávajúceho až dovtedy, pokiaľ kupujúci neuhradí celú výšku dohodnutej kúpnej ceny vrátane s tým súvisiacich služieb (najmä DPH, balné, prepravné), ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak.
2.    V prípade porušenia výhrady vlastníckeho práva sa kupujúci zaväzuje predávajúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s uplatnením vlastníckych práv predávajúceho.
3.    Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď sám, alebo prepravca prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
4.    Prevzatie tovaru kupujúci alebo dopravca potvrdí svojím datovaným podpisom na sprievodnom doklade.

XV.
Odstúpenie od zmluvy
1.    Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za tovar alebo s ním súvisiacich platieb a dlžnú čiastku neuhradí ani po uplynutí dodatočnej primeranej lehoty, ktorú mu predávajúci poskytol v písomnom oznámení, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
2.    Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú márnym uplynutím poskytnutej dodatočnej lehoty na plnenie.
3.    Kupujúci nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu.
4.    Vrátenie tovaru zo strany kupujúceho je možné len výnimočne na základe osobitného súhlasu predávajúceho. Predávajúci v takom prípade účtuje kupujúcemu manipulačný poplatok vo výške 15% z ceny tovaru bez DPH, ktorý bude odpočítaný z pôvodne fakturovanej čiastky.
5.    Kupujúci je povinný obdržaný tovar na vlastné náklady doručiť predávajúcemu alebo zaslať späť na adresu predávajúceho za nasledujúcich podmienok:
•    tovar musí byť nepoškodený a v pôvodnom obale,
•    tovar nesmie byť použitý,
•    tovar nesmie byť poškodený,
•    tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.),
•    s originálom dokladu o kúpe,
•    s písomným odstúpením od zmluvy, uvedením čísla objednávky a dátumu nákupu,
•    s číslom účtu alebo s uvedením adresáta pre vrátenie peňazí.
6.    Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vrátený tovar, napriek predchádzajúcemu súhlasu, ak po jeho doručení zistí poškodenie alebo použitie tovaru.
7.    Ak bude obdržaný tovar v nepoškodenom stave, predávajúci vystaví kupujúcemu do 15 dní od prevzatia vráteného tovaru dobropis. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu vráteného tovaru zníženú o manipulačný poplatok a prípadné škody, ktoré vznikli na vrátenom a prevzatom tovare v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

XVI.
Ochrana osobných údajov
1.    Akoukoľvek objednávkou tovaru predávajúceho dáva kupujúci súhlas k tomu, aby až do odvolania boli osobné údaje kupujúceho spracované a uchované v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení po neobmedzenú dobu vo všetkých informačných systémoch predávajúceho pre účely obchodnej činnosti predávajúceho. Podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je kupujúci oprávnený písomne namietať voči ďalšiemu spracúvaniu a využívaniu svojich osobných údajov. Kupujúci má právo požiadať o zmenu svojich osobných údajov tak, aby zodpovedali skutočnosti alebo tieto údaje nechať z databázy úplne odstrániť.
2.    Titul, meno, priezvisko a adresu kupujúceho môže predávajúci za podmienok stanovených cit. zákonom použiť na ponuku svojich tovarov a služieb. V prípade ak si kupujúci nepraje, aby predávajúci jeho osobné údaje použil na účely priameho marketingu, môže predávajúceho písomne na adrese jeho sídla informovať, že s takýmto spracovaním a použitím svojich osobných údajov nesúhlasí.
3.    Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnou legislatívou.
4.    Spracovanie osobných údajov môže predávajúci vykonávať aj prostredníctvom tretích osôb, a to automaticky i manuálne. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kupujúcemu sú garantované všetky práva vyplývajúce z platnej legislatívy.
5.    Kupujúci súhlasí so zasielaním komerčnej elektronickej pošty predávajúceho alebo iného subjektu a to v súlade s ust. § 3 ods. 7 a 8 zák. č. 147/2001 Z. z. o reklame, ust. § 65 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách a §4 ods. 6 zák. č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode. Kupujúci je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať na adrese predávajúceho.

XVII.
Rozhodcovská doložka
Všetky spory, ktoré vzniknú z kúpnej zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú s konečnou platnosťou riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov pred jediným rozhodcom určeným losom zo zoznamu rozhodcov s bydliskom v SR. Rokovací jazyk bude slovenský, pričom dôkazy môžu byť predkladané v jazykoch slovenskom, českom, nemeckom alebo anglickom. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.

XVIII.
Záverečné ustanovenia
1.    Odoslaním objednávky kupujúci akceptujete tieto VOP.
2.    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke e-katalógu predávajúceho. Prípadné zmeny a doplnky VOP sa nebudú vzťahovať na už uzavreté kúpne zmluvy.
3.    Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že všetky prípadné nezrovnalosti a spory, ktoré by medzi nimi vznikli v súvislosti s výkladom alebo plnením uzavretých zmlúv, sa budú snažiť riešiť dohodou.
4.    Ak by sa rokovaním nepodarilo dospieť k dohode najneskôr v lehote 15 dní odo dňa vzniku sporu, potom je ktorákoľvek strana oprávnená predložiť spor príslušnému súdu v Slovenskej republike.